Algemeen
1. Advocatenkantoor Roos is een eenmanszaak naar Nederlands recht. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door medewerkers van de eenmanszaak en op alle rechtsverhoudingen van de eenmanszaak met derden.
2. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan Advocatenkantoor Roos te zijn verstrekt, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaald persoon zal worden uitgevoerd.
3. Een opdracht aan de eenmanszaak wordt aanvaard, indien de eenmanszaak of een van de personen die voor haar werkzaam zijn, dit schriftelijk aan de cliënt heeft bevestigd.

Aansprakelijkheid
4. Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Roos is beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheids- verzekering(en) aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is.
5. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor de eenmanszaak aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door de eenmanszaak afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat de eenmanszaak in verband met die verzekering draagt.
6. Indien krachtens de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen uitkering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van € 10.000-.
7. Een kopie van de huidige polis met voorwaarden ligt ter inzage op het kantoor.
8. Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Advocatenkantoor Roos, vrijwaart de cliënt de eenmanszaak voor en tegen alle vorderingen, aanspraken en rechtsvorderingen, alsmede schade, kosten en uitgaven die Advocatenkantoor Roos lijdt en maakt in verband met een dergelijke (rechts-)vordering en/of aanspraak, die een derde op enig moment op Advocatenkantoor Roos mocht hebben of jegens het kantoor mocht instellen en die direct of indirect voortvloeien uit, of verband houden met, de werkzaamheden of diensten verricht of te verrichten door Advocatenkantoor Roos, voor de cliënt, en/of die anderszins verband houden met de opdracht van de cliënt aan Advocatenkantoor Roos.

Privacy
9. De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de cliënt verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Advocatenkantoor Roos zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk van tevoren overleggen met de opdrachtgever.
10. De inschakeling van derden geschiedt steeds voor rekening van opdrachtgever. Door Advocatenkantoor Roos ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten en kosten van derden zullen gespecificeerd in rekening worden gebracht.
11. Advocatenkantoor Roos is nimmer aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor door Advocatenkantoor Roos ten behoeve van de opdrachtgever ingeschakelde derden te verrichten werkzaamheden.
12. Advocatenkantoor Roos is bevoegd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Gefinancierde rechtsbijstand
13. Advocatenkantoor Roos staat eveneens voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komende cliënten bij. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.rvr.org. De Raad voor de Rechtsbijstand beoordeelt of de rechtszoekende in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtshulp.
14. Wanneer voor u gefinancierde rechtsbijstand is aangevraagd en deze wordt verleend door de Raad voor Rechtsbijstand, kan een eigen bijdrage gelden.
15. Deze voornoemde aanvraag wordt een ‘toevoeging’ genoemd en wordt slechts aangevraagd na overleg tussen cliënt en behandelend advocaat. Wanneer een aanvraag wordt ingediend is Advocatenkantoor Roos gerechtigd een voorschot te vragen op de te verwachten eigen bijdrage en het te verwachten griffierecht.
16. Bij afwijzing van een aanvraag tot toevoeging worden de werkzaamheden tegen het uurtarief verricht. In dat geval is op alle verrichte werkzaamheden van toepassing hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald aangaande het honorarium en de verschotten.
17. Mocht, indien gefinancierde rechtsbijstand in eerste instantie is toegekend, de Raad voor Rechtsbijstand na afloop van de juridische bijstand deze toekenning om welke reden dan ook intrekken, dan dient u het volledige honorarium te voldoen over de voor u gewerkte uren.

Honorarium
18. Door de opdrachtgever is aan Advocatenkantoor Roos een honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal bestede uren, vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief. Dit uurtarief wordt met u afgesproken.
19. Daarnaast is de cliënt aan Advocatenkantoor Roos verschuldigd de verschotten die door Advocatenkantoor Roos ten behoeve van de cliënt worden betaald. Over alle verschuldigde bedragen dient de cliënt de verschuldigde omzetbelasting te betalen tegen het geldende tarief.

Declaraties
20. In beginsel wordt ten behoeve van alle werkzaamheden en onkosten een voorschotnota of maandelijks tussentijdse declaraties in rekening gebracht.

Betaling
21. De declaraties (c.q. nota’s) dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden betaald. Hierna volgen maximaal twee aanmaningen. Geeft cliënt aan de eerste aanmaning geen gevolg, dan zijn buitengerechtelijke kosten verschuldigd. Deze kosten zijn gelijk aan de maximale incassokosten overeenkomstig het “Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten”. Bovendien wordt aanspraak gemaakt op de wettelijke rente vanaf de datum dat cliënt in verzuim is.
22. Daarnaast kan de eenmanszaak, indien de cliënt zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt, de werkzaamheden eventueel opschorten of staken met inachtneming van de gedragsregels.
23. Advocatenkantoor Roos kan, indien betaling uitblijft, een gerechtsdeurwaarder inschakelen. De kosten hiervan komen voor rekening van cliënt.

Voorschot
24. Advocatenkantoor Roos is te allen tijde gerechtigd om een voorschot te verlangen, dat met de einddeclaratie zal worden verrekend.

Archivering van dossiers
25. Advocatenkantoor Roos zal het dossier archiveren. Het dossier zal 5 jaren bewaard worden, hierna behoudt Advocatenkantoor Roos zich het recht voor om gearchiveerde dossiers te vernietigen.

Verval van aanspraak / verjaring
26. Iedere aanspraak jegens Advocatenkantoor Roos vervalt door verloop van een jaar na de dag waarop degene wiens aanspraak het betreft, bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd.

Toepasselijkheid
27. Niet alleen Advocatenkantoor Roos en al diegenen die voor Advocatenkantoor Roos werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest, maar ook alle personen die bij de uitvoering van een opdracht zijn ingeschakeld of betrokken zijn, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

Klachten- en geschillenregeling
28. Opdrachtgever kan een geschil met Advocatenkantoor Roos en/of één van haar medewerkers voorleggen aan de Klachten en Geschillencommissie Advocatuur.

Toepasselijk recht
29. Advocatenkantoor Roos is gebonden aan de gedragsregels en verordeningen van de Nederlandse Orde van Advocaten, die te vinden zijn op de website van de Orde.
30. De rechtsverhouding tussen cliënt en Advocatenkantoor Roos, of andere derde is onderworpen aan het Nederlandse recht.
31. Alle geschillen die uit die rechtsverhouding voortvloeien, zullen uitsluitend worden onderworpen aan en beslist door de bevoegde rechter te Amsterdam.
32. Advocatenkantoor Roos is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 89885368